gebruikersvoorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden voor de hosting solutions van All In One, ook aangeduid met de term "Acceptable Use Policy" of met de afkorting "AUP". Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van het afgesloten contract voor onze hosting solutions. Veel van de hieronder beschreven regels zijn vanzelfsprekend; gezond verstand is dan ook de beste leidraad bij het gebruik van uw account. Deze regels hebben tot doel een optimale dienstverlening voor u en de andere klanten te kunnen garanderen. Een kleine onvoorzichtigheid van u zal uiteraard niet meteen aanleiding geven tot het afsluiten van uw account. Enkel wanneer u abuse zou plegen of wanneer u het echt te bont maakt, dan grijpen we in. All In One behoudt zich het recht voor om bij overtreding van de AUP de account zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk buiten werking te stellen of de account definitief af te sluiten. In geval van ernstige en/of herhaaldelijke overtredingen van de AUP kunnen bijkomende afsluitkosten ten belope van maximaal 250 € in rekening worden gebracht. De klant stemt ermee in ieder desbetreffend oordeel van All In One zonder dispuut te aanvaarden en ziet dan ook af van enig rechtsgeding ter zake.

1. Algemeen

 1. Verantwoordelijkheid
  De klant aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud en het gebruik van de account.
 2. Doel
  De klant zal zijn account enkel gebruiken om een website te bouwen en te onderhouden op de account en de activiteiten te ondersteunen die uit het houden van die website voortvloeien.
 3. Gedrag
  De klant wordt verondersteld zich verantwoord, respectvol en hoffelijk te gedragen in al zijn handelingen op Internet. Hij zal er in het bijzonder over waken de zogenaamde Nettiquette, zijnde het geheel van geschreven en ongeschreven geplogenheden op Internet, met zorg na te leven. Hij zal geen handelingen stellen die de rechten of de vrije meningsuiting van andere gebruikers of de commerciele belangen van All In One kunnen schaden, of die door anderen als hinderlijk worden ervaren.
 4. Toestemming tot ingrijpen
  De klant geeft All In One de toestemming om in geval van overtreding van het contract voor de hosting solutions of deze AUP, gelijk welke handeling op de account uit te voeren om de overtreding te doen ophouden. All In One is niet verplicht om de klant hiervan op voorhand in te lichten of zijn toestemming te vragen, of om enige schadevergoeding toe te kennen voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de klant zou kunnen oplopen als gevolg van dit ingrijpen.
 5. Toegang tot de account
  De klant geeft All In One de toestemming om zich op om het eender welk ogenblik zonder kennisgeving de toegang te verschaffen tot de account ten gevolge van een verzoek tot technische ondersteuning, voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of om na te gaan of het gebruik van de account in overeenstemming is met de bepalingen van het contract voor de hosting solutions of de AUP.

2. Inhoud

 1. Aard van het inhoudelijk materiaal
  De klant zal er op toezien dat de account geen materiaal bevat waarvan het bestaan, de inhoud, het bezitten, het gebruik of de distributie erotisch, pornografisch, in strijd met de goede zeden, vulgair, obsceen, kwetsend, beledigend, onfatsoenlijk, bedreigend, grof, lasterlijk, onwelvoeglijk, extremistisch, illegaal, frauduleus of misleidend van aard is, of dergelijk materiaal of gedrag aanprijst, al dan niet met behulp van hyperlinks. Deze bepaling geldt tevens voor alle dataverkeer dat uitgaat van de klant en waarvoor de account gebruikt wordt.
 2. Medewerking met autoriteiten
  De klant stemt er mee in dat All In One alle gegevens die verband zouden houden met illegale activiteiten met behulp van de account, doorgeeft aan de bevoegde autoriteiten zonder voorafgaandelijk de klant hierover in te lichten of hiervoor toestemming te vragen.
 3. Geschiktheid van programmatuur
  De klant zal bij de installatie van programmatuur op de account er steeds op toezien dat die programmatuur qua ontwerp en instellingen geschikt is om geinstalleerd en uitgevoerd te worden op de account. Hij zal in dat verband steeds de richtlijnen van All In One strikt opvolgen.

3. E-mail en spamming

 1. Spamming
  De klant zal zich onthouden van spamming, d.i. het versturen van e-mail van publicitaire of andere aard naar meerdere geadresseerden die hier niet expliciet om verzocht hebben.
 2. Rondzendlijsten
  De klant zal er zich bij het gebruik van rondzendlijsten per e-mail van vergewissen dat alle geadresseerden expliciet en op eigen initiatief hun abonnement op dergelijke rondzendlijst hebben aangevraagd en dat dergelijke aanvraag geverifieerd werd. De klant zal tevens op het eerste verzoek van een abonnee om van dergelijke lijst geschrapt te worden, dit verzoek onmiddellijk inwilligen. Eenvoudige en expliciete instructies om het abonnement op dergelijke lijst op te zeggen, dienen in ieder bericht van dergelijke lijst opgenomen te worden. Voor het verkrijgen van de adressen die gebruikt worden voor dergelijke rondzendlijsten zal de klant in geen geval beroep doen op derden. Hij zal derden niet toelaten gebruik te maken van zijn rondzendlijsten of de lijsten met e-mail-adressen al dan niet tegen betaling aanbieden.
 3. Mailbombs
  De klant zal zich onthouden van het versturen van e-mail-bommen: berichten die door hun omvang en/of door hun aantal door de ontvanger als hinderlijk worden ervaren. Het versturen van e-mail onder een niet bestaand of vals retouradres is strikt verboden.

4. Veiligheid

 1. Verantwoordelijkheid
  De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de toegangsgegevens en alle gevolgen die kunnen voortvloeien uit een ongeautoriseerde toegang met gecompromitteerde toegangsgegevens. Iedere toegang met geldige toegangsgegevens zal ten allen tijde worden aanzien als uitgevoerd door de klant, tenzij de klant kan aantonen dat hem geen schuld treft wat het compromitteren van de toegangsgegevens betreft.
 2. Vertrouwelijkheid en voorzichtigheid
  De klant zal erop toezien dat alle toegangsgegevens zoals logins en wachtwoorden strikt vertrouwelijk blijven. Hij zal de toegangsgegevens niet doorgeven of uitlenen aan derden of toelaten dat derden gebruik maken van de account. Hij zal geen enkele informatie over de configuratie van de account, de gebruikte software, hardware, instellingen of de werkwijze van All In One, meedelen aan derden. De klant zal er nauwgezet op toezien dat nalatigheden die een mogelijke ongeoorloofde toegang zouden kunnen vergemakkelijken, worden vermeden.
 3. Gecompromitteerde toegangsgegevens
  Indien de klant vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden of indien hij vaststelt dat er sprake is geweest van ongeoorloofde toegang tot de account of sabotage ervan, dan zal hij de toegangsgegevens onmiddellijk wijzigen, de account grondig nazien op eventuele sporen van ongeoorloofde toegang, schade of wijzigingen en tevens All In One hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen, alsook alle mogelijke maatregelen nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te verhinderen. Indien All In One vermoedt dat de toegangsgegevens gecompromitteerd werden, dan kan All In One de toegangsgegevens wijzigen en deze gewijzigde toegangsgegevens nadien aan de klant meedelen.
 4. Veiligheidsvoorschriften
  De klant zal de aanwijzingen van All In One betreffende de beveiliging van de account strikt opvolgen, zoals de gebruikswijze van programmatuur, de configuratie van de account en het periodiek wijzigen van de toegangsgegevens.
 5. Extern onderhoud
  De klant kan de toegangsgegevens van de account eventueel toevertrouwen aan 1 persoon buiten zijn organisatie met als enige doel het onderhoud van zijn website te verzekeren. Iedere handeling van dergelijke persoon in verband met de account valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de klant en zal steeds worden aanzien als uitgevoerd door de klant zelf.
 6. Hacking
  De klant zal zich ook zelf niet bezondigen aan enige vorm van kwaadwillig gebruik van de account of pogingen daartoe, in het bijzonder het zich ongeoorloofd trachten toegang te verschaffen tot andere computersystemen dan zijn eigen account. Ook andere activiteiten die gezien worden als hacking, zoals het uitpluizen van een ander bestandssysteem dat datgene dat strikt tot zijn account behoort, het nagaan op veiligheidslekken, het uitproberen van faciliteiten die niet expliciet door All In One zijn aangeduid als deel uitmakende van de gebruiksmogelijkheden van de account, het kwaadwillig overbelasten van een server, het saboteren of besmetten met een virus van een server of een server kwaadwillig hinderen in zijn normale werking, zijn strikt verboden. Evenals pogingen daartoe, ook indien de klant over de toestemming beschikt om op het doelsysteem veiligheids- of performantietests uit te voeren. Ook het misleiden of inschakelen van derden om de hierboven beschreven activiteiten uit te voeren of te laten uitvoeren, evenals pogingen daartoe, zijn strikt verboden.

5. Auteursrechten

 1. Wettelijke vereisten
  De klant zal erop toezien dat bij het gebruik van zijn account alle wettelijke vereisten betreffende auteursrechten worden nageleefd. Hij zal bovendien geen inhoudelijk materiaal op de account plaatsen dat niet zijn eigen creatie is of waarvoor hij geen expliciete toestemming heeft van diegene die het gecreerd heeft of er op een andere manier de rechten op bezit, in het bijzonder wat auteursrechtelijk beschermde programmatuur, muziek of films betreft.
 2. Onrechtstreekse overtreding
  Al deze bepalingen gelden tevens voor iedere transfer van gegevens die gebruik maakt van de faciliteiten van All In One of waarin rechtstreeks of onrechtstreeks naar All In One of faciliteiten van All In One wordt verwezen. Het ter beschikking stellen of aanprijzen van programmatuur, verwijzingen of gegevens die de hierboven beschreven niet toegelaten praktijken vergemakkelijken, is strikt verboden.
 3. Programmatuur
  De klant zal programmatuur die door All In One ter beschikking wordt gesteld, niet ontdoen van auteursrechtelijke merktekens of op enige andere manier wijzigen, kopieren, laten kopieren, uitlenen, verkopen of voor een ander doel gebruiken dan voor de website die op de account wordt geherbergd. Gezien de sterk varieerde reglementering betreffende zogenaamde shareware, is het rechtstreeks aanbieden van gratis programmatuur waarvan de klant de auteur niet is, niet toegelaten. Indien de klant dergelijk materiaal wil aanbieden, dan zal hij verwijzingen voorzien in plaats van de rechtstreekse aanbieding van het materiaal, tenzij de klant de toelating verkregen heeft van de makers van de programmatuur.

6. Overmatig of onrechtmatig gebruik

 1. Overbelasting
  De klant zal er steeds op toezien dat het gebruik van de account geen aanleiding geeft tot het overbelasten van de faciliteiten van programmatuur, in het bijzonder dat het eigen gebruik de dienstverlening aan de andere klanten niet in gevaar brengt. Enkel programmatuur zal oordelen wat al dan niet wordt aanzien als overmatig of onrechtmatig gebruik van zijn faciliteiten. De klant zal alle richtlijnen van programmatuur betreffende het efficiente, verantwoorde en veilige gebruik van de account nauwgezet opvolgen.
 2. E-mail
  De klant zal het e-mail-systeem niet nodeloos zwaar belasten door beduidend meer e-mail te versturen dan andere klanten, noch om mailboxes hoofdzakelijk te gebruiken als opslagplaats voor data.
 3. Programmatuur
  De klant zal er specifiek op toezien dat het gebruik van programmatuur binnen de account op een vlotte en efficiente wijze gebeurt en de faciliteiten van programmatuur minimaal belast. Hij draagt de volle verantwoordelijkheid over alle cgi-scripts, php-scripts die op de account actief zijn. Ongeacht wie de auteur ervan is, evenals alle commando's of programmatuur die op de account worden uitgevoerd. Ook de programmatuur die door programmatuur ter beschikking werd gesteld, valt onder deze bepaling: ondanks de grootste zorg die werd besteed bij het uitkiezen, testen en aanbieden van dergelijke scripts, is het steeds mogelijk dat deze scripts onder bepaalde omstandigheden de faciliteiten van programmatuur overbelasten.
 4. Achtergrondprocessen
  De klant zal geen processen of programmatuur op de achtergrond (background) laten draaien op de account of de server, zoals daemons, bots, services of gelijkaardige processen.
 5. Gebruik door derden
  De klant zal op geen enkel ogenblik faciliteiten van programmatuur doorverhuren of gebruiken voor derden of laten gebruiken door derden.

7. Contract

 1. Contract Periode
  De klant verstrekt deze opdracht/hosting aan All In One voor een periode van twaalf (12) maanden. Zonder schriftelijke beeindiging door de klant wordt deze opdracht/hosting telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode. Bij beeindigen van de overeenkomst neemt de klant een opzegtermijn van twee (2) kalendermaanden in acht.
 2. Goedkeuring contract en voorwaarden
  De klant stemt met deze voorwaarden in van zodra hij de eerste (1) factuur in zijn bezit heeft en deze als voldaan kan beschouwd worden.

8. Varia

 1. Koppeling met domeinnaam
  De klant zal er op toezien dat de account steeds gekoppeld is met zijn domeinnaam.
 2. Reclame, powered by
  De klant mag op zijn account en/of website reclame maken of een powered by logo of tekst zetten. Indien de website van de klant gesponsored is, is de klant verplicht om het powered by logo of een vermelding op de website te plaatsen.